Regulamin serwisu CodeRoad

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Serwis internetowy dostępny pod domeną coderoad.pl oraz jej subdomenami prowadzony jest przez:

Amazing Company Sp. z o.o.
al. Kompozytorów Polskich 3/49
20-848, Lublin
NIP: 7123301205
KRS: 0000578833
REGON: 362666508

§ 2 Definicje

 1. Konsument — osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca — firma wskazana w § 1 punkt 2 tego regulaminu.
 3. Klient — każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca — osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep — sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną coderoad.pl oraz jej subdomenami.
 6. Umowa zawarta na odległość — umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin — niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie — oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto — konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Produkt — dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży — umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też — stosowanie do cech Produktu — umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

Amazing Company Sp. z o.o.
al. Kompozytorów Polskich 3/49
20-848, Lublin
NIP: 7123301205
KRS: 0000578833
REGON: 362666508

Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@coderoad.pl

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies w rozumieniu opisanym w Polityce Prywatności dostępnej po tym adresem https://blog.coderoad.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na życzenie klienta Sklep wystawia faktury VAT.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz opcjonalnie koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy: 1) wejść na stronę Sklepu (opcjonalnie); 2) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia; 3) kliknąć przycisk "Kup" lub podobny wyrażający wolę zakupu i zapłaty za przedmiot Zamówienia.
 2. W momencie kliknięcia wyżej wymienionego przycisku zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności od razu po zawarciu Umowy Sprzedaży — w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Dostawa produktu odbywa się droga elektroniczną, automatycznie, natychmiast po opłaceniu zamówienia, na podany przy płatności przez klienta adres e-mail.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za usterki infrastruktury technicznej i niedostarczenie produktu bezpośrednio po opłaceniu. W przypadku zaistnienia sytuacji gdzie opłacone Zamówienie nie dotrze do Klienta, klient ma obowiązek poinformować o tym Sprzedawcę, a sprzedawca ma pięć dni roboczych na udzielenie dostępu manualnie. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionej sytuacji Klientowi nie przysługuje żadne dodatkowe odszkodowanie lub zwrot pieniędzy.
 6. Klient w dowód zakupu otrzyma fakturę VAT, wystawioną na dane podane w Formularzu Zamówienia.
 7. Klient zgadza się na przesyłanie dokumentów dotyczących zakupu, w szczególności rachunków i faktur VAT, drogą elektroniczną, na podany przez niego w Formularzu Zamówienia adres e-mail.

§ 7 Zasady korzystania i dostępu do Produktów

 1. Jeśli na stronie Produktu nie jest napisane inaczej, dostęp do produktu jest przesyłany na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 2. Jeśli na stronie Produktu nie jest napisane inaczej, dostęp do kursów sprzedawanych w Sklepie, jest realizowany przez platformę dostępną pod domeną app.coderoad.pl lub coderoad.thinkific.com.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu platformy z dostępem do szkoleń spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Klient jest zobowiązany do strzeżenia danych dostępowych do platformy oraz dostępnych tam materiałów przed niepowołanym lub publicznym dostępem. W razie  podejrzenia Klienta o nielegalne udostępnianie danych lub materiałów, oprócz środków prawnych przewidzianych w polskim prawie, Sprzedawca może zablokować Klientowi dostęp w trybie natychmiastowym do czasu wyjaśnienia sprawy.
 5. Powyższy podpunkt nie dotyczy nabycia produktu wspólnie z maksymalnie 3 innymi osobami. To znaczy, że dostęp do platformy mogą mieć na raz 4 osoby, z kręgu znajomych Klienta, a Sprzedający wyraża na to zgodę. Większa ilość osób mających dostęp nie wpływa jednak w żaden sposób na ilość kupionych usług, w szczególności kont dostępu, dostępu do prywatnych kanałów komunikacji, ilości godzin mentoringowych i egzaminów/certyfikatów.
 6. Dostęp do materiałów jest przyznawany na okres nieograniczony lub ograniczony czasowo, w zależności od tego, co widnieje na stornie Produktu.
 7. W przypadku zakończenia działalności Sklepu połączonego z uniemożliwieniem klientom dostępu do materiałów wszyscy klienci, którzy mają wykupiony nielimitowany dostęp, będą mogli pobrać wszystkie materiały na dyski twarde własnych urządzeń i dalej nimi dysponować na zasadach opisanych tej umowie, a Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać te materiały do pobrania przynajmniej przez rok od poinformowania Klientów o planowanym zakończeniu działalności Sklepu.
 8. Poniższe podpunkty dotyczą spotkań mentoringowych, a także innych wymagające udziału pracowników Sprzedawcy lub bezpośrednio Sprzedawcy poniżej zwanych spotkaniami mentoringowymi i obowiązują, jeżeli na stronie produktu nie jest napisane inaczej.
 • Usługi mentoringowe są realizowane za pomocą komunikatorów wideo online takich jak Whereby, Google Hangouts
 • Klient ma obowiązek dysponować rozwiązaniami technicznymi umożliwiającymi korzystanie z wyżej wymienionych komunikatorów wideo online wraz z możliwością  udostępniania ekranu swojego urządzenia.
 • Sprzedający nie gwarantuje natychmiastowej dostępności spotkań mentoringowych 24 godziny i 7 dni w tygodniu.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo przerw w dostępności spotkań mentoringowych na czas nie dłuższy niż 10 dni roboczych z rzędu. Sprzedający zobowiązuje się poinformować o tym Klientów mogących chcieć skorzystać z wykupionych spotkań na minimum 5 dni roboczych przez planowaną przerwą.
 • Sprzedający zobowiązuje się zaproponować termin spotkania z Klientem zgłaszającym chęć spotkania w nie dalszy niż 5 dni roboczych od takiego zgłoszenia.
 • Każda godzina spotkania mentoringowego to godzina lekcyjna, czyli 45 minut liczone od umówionej godziny spotkania.
 • W przypadku spotkania mentoringowego dłuższego niż jedna godzina nie jest w spotkanie wliczany żaden dodatkowy czas na przerwy. Tak więc 2 godziny to dokładnie 90 minut, 3 godziny to dokładnie 135 minut a 4 godziny to dokładnie 180 minut.
 • Godziny wykorzystanych spotkań mentoringowych są zaokrąglane w górę do całych godzin, tak więc 60-minutowe spotkanie tak jak i 90-minutowe spotkanie będzie liczone jako 2 godziny mentorinogowe.
 • Odwołanie spotkania mentoringowego przez klienta w czasie krótszym niż 24 godziny przed zaplanowanym rozpoczęciem spotkania tak jak i niepojawienie się Klienta na spotkaniu z dowolnej przyczyny skutkuje przepadkiem wykupionych godzin w umówionej na to spotkanie ilości.
 • Klient nie ma prawa w żaden sposób rejestrować i udostępniać spotkania maentoringowego bez zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Powyższe prawo jest niezależne od dodatkowych gwarancji, które mogą być oferowane przez sprzedawcę przy wybranych produktach.
 3. Bieg powyższego terminu rozpoczyna się od uiszczenia opłaty przez Klienta za Produkt.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w dowolny sposób, na adresy opisane w §3 Regulaminu.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy przez Klienta:
 • w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą

6. Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy w dowolnym momencie jej trwania bez podania przyczyny, wysyłając stosowne oświadczenie na podany przez Klienta, w Formularzu Zamówienia, adres e-mail. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę Klientowi należy się zwrot pieniędzy, taki sam jak w przypadku skorzystania przez niego z ważnej Gwarancji Satysfakcji opisanej w § 10 Regulaminu.

§ 9 Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji na podstawie przepisów dotyczących rękojmi w kodeksie cywilnym. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.


§ 10 Czternastodniowy okres próbny

 1. Okresem próbnym satysfakcji objęte są wyłącznie Produkty wyraźnie oznaczone i opisane jako objęte okresem próbnym na stronie, na której odbywa się sprzedaż Produktu.
 2. Na podstawie okresu próbnego klient ma prawo w przeciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty zakupu, zrezygnować z zakupu produktu bez uiszczania płatności.
 3. Konsument może skorzystać z opisanej w tym paragrafie Gwarancji, przesyłając Sprzedawcy stosowne oświadczenie, w dowolny sposób, na adresy opisane w §3 Regulaminu lub korzystając z linku przesłanego mailem, lub dostępnego w panelu na platformie kursu.
 4. Okres próbny wlicza się w czas przysługujący konsumentowi opisany w § 8.
 5. Okres próbny nie obowiązuje podczas powtórnych zakupów tego samego produktu przez tego samego użytkownika tj. jeśli użytkownik kupił produkt, skorzystał z okresu próbnego i skorzystał z możliwości rezygnacji bez uiszczania płatności, a następnie kupił ten sam produkt ponownie, okres próbny na powtórny i kolejne zakupy nie obowiązuje, a Sprzedający ma prawo pobrać należną płatność natychmiast.
 6. Skutki skorzystania z rezygnacji z zakupu podczas 14-dniowego okresu próbnego:
 • w przypadku skorzystania z opisanej w tym paragrafie Gwarancji Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą

§ 11 Gwarancja satysfakcji "30 dni albo zwrot pieniędzy"

 1. Gwarancją satysfakcji objęte są wyłącznie Produkty wyraźnie oznaczone i opisane jako objęte gwarancją satysfakcji na stronie, na której odbywa się sprzedaż Produktu.
 2. Na podstawie Gwarancji klient ma prawo w przeciągu 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty zakupu, zarządzać zwrotu pieniędzy, bez podania przyczyny.
 3. Konsument może skorzystać z opisanej w tym paragrafie Gwarancji, przesyłając Sprzedawcy stosowne oświadczenie, w dowolny sposób, na adresy opisane w §3 Regulaminu.
 4. Konsumentowi korzystającemu z Gwarancji przysługuj zwrot pieniędzy w kwocie zależnej od rodzaju zakupionego produktu.
 5. Jeśli Gwarancja dotyczy usług świadczonych wyłącznie online, bez udziału pracowników Sprzedawcy lub bezpośrednio Sprzedawcy (np. kurs online), użytkownikowi przysługuje zwrot pełnej kwoty.
 6. Jeśli Gwarancja dotyczy usług świadczonych online lub na żywo z udziałem pracowników Sprzedawcy, lub bezpośrednio Sprzedawcy (np. mentoring online) użytkownikowi przysługuje zwrot proporcjonalnie do wykorzystanego czasu usługi.
 7. Jeśli użytkownik, wykorzysta lub rozpocznie wykorzystywanie całego wykupionego czasu, zaokrąglając go w górę do pełnych godzin przed otrzymaniem przez Sprzedającego oświadczenia o chęci skorzystania z Gwarancji, dotyczącej produktu wymagającego udziału pracowników Sprzedawcy, lub bezpośrednio Sprzedawcy,  Gwarancja przestaję obejmować ten produkt.  
 8. Gwarancja nie obowiązuje podczas powtórnych zakupów tego samego produktu przez tego samego użytkownika tj. jeśli użytkownik kupił produkt, skorzystał z gwarancji i uzyskał zwrot pieniędzy, a następnie kupił ten sam produkt ponownie, gwarancja na powtórny i kolejne zakupu nie obowiązuje.
 9. Skutki skorzystania z Gwarancji:
 • w przypadku skorzystania z opisanej w tym paragrafie Gwarancji Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą

§ 12 Zakupy ratalne

 1. Kupujący w momencie zawarcia umowy zobowiązuje się do płatności w terminie każdej z rat w ilości opisanej w momencie zakupu.
 2. Zakupy ratalne respektują zapisy § 8 oraz § 11.
 3. Podczas zakupów ratalnych Gwarancja opisana w § 11 obowiązuje wyłącznie przez pierwsze 30 dni maksymalnie do czasu pobrania drugiej raty, nawet gdy płatność nie zostanie uregulowana. Kupujący zobowiązuje się uiścić druga i każdą kolejną ratę bez dalszej możliwości zwrotu.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę — także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.